Location: Home > T_Z > Utrecht III 1960 - 1964 > Bemanningslijsten

Bemanningslijsten

Bemanning "Utrecht" vanaf februari 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman A. Kleingeld, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J.W. Ranst, olieman P. Gravemade, kok L. Brand, koksjongen J.F. Braber, matroos A. van Oosten, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Kossen, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. Bouwknegt, runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" maart 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman A. Kleingeld, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J.W. Ranst, olieman P.'s Gravemade, kok L. Brand, koksjongen J.F. Braber, matroos A. van Oosten, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Kossen, chef runner J. Schaap, runner J. Westenval, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. Bouwknegt, runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" april 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman A. Kleingeld, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J.W. Ranst, olieman P. 's Gravemade, kok L. Brand, koksjongen J.F. Braber, matroos A. van Oosten, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Kossen, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. Bouwknegt, runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" mei 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman A. Kleingeld, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Comes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J. van Ranst, olieman P. 's Gravenmade, kok L. Brand, koksjongen J.F. Braber, matroos A. van Oosten, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Kossen, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spieren burg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. Bouwknegt, runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" juni 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J. van Ranst, olieman P. 's Gravemade, kok L. Brand, koksjongen J.F. Braber, matroos A. van Oosten, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Kossen, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. Bouwknegt, runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" juli 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J. van Ranst, olieman P. 's Gravemade, kok L. Brand, koksjongen J.F. v.d. Braber, matroos A. van Oosten, matroos J. v.d. Nieuwendijk, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Kossen, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. Bouwknegt, runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" augustus 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J. van Ranst, olieman P. Bouwknegt, kok L. Brand, koksjongen J.F. v.d. Braber, matroos A. van Oosten, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Rossen, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. 's Gravemade en runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" september 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J. van Ranst, olieman P. Bouwknegt, kok L. Brand, koksjongen J.F. v.d. Braber, matroos A. van Oosten, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Kossen, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. 's Gravemade en runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" oktober 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J. van Ranst, olieman P. Bouwknecht, kok L. Brand, koksjongen J. F. v.d. Braber, matroos A. van Oosten, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Kossen, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. 's-Gravemade, runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" november 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman J. van Ramst, olieman P. Bouwknecht, kok L. Brand, koksjongen J.F. v.d. Braber, matroos A. van Oosten, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H. A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, dekjongen J. Kossen, chef runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner P. 's-Gravemade, runner J. Laadstra.

Bemanning "Utrecht" december 1960: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman P. 's Gravemade, olieman P. Bouwknecht, kok J. Kossen, koksjongen J.F. v.d. Braber, bootsman A. van Oosten, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner J. v. Ranst, runner J. Laadstra en runner L. Brand.

Bemanning "Utrecht" januari 1961: Kapitein D. van Dorp, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman W. van Rooy, marconist J. v.d. Velde, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. D. Los, 3e wtk. A. van Duyvenbode, ass. wtk. A. Groot, elektricien W. v.d. Wensch, olieman P. 's Gravemade, olieman P. Bouwknecht, kok J. Kossen, koksjongen J.F. v.d. Braber, bootsman A. van Oosten, matroos H. Wessel, matroos J. Vermeulen, matroos o.g. A. de Jong, matroos o.g. H.A. Segerius, matroos o.g. J. Boekweg, chef runner J. Schaap, runner J. Westerwal, runner H. Oosterwal, runner J. Spierenburg, runner M. Buis, runner J. v.d. Brink, runner J. v. Ranst, runner J. Laadstra en runner L. Brand.

Bemanning "Utrecht" februari 1961: Kapitein A. v.d. Veen, 1e stuurman L. Hageman, 2e stuurman W. van Altena, marconist A. van Weeren, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuize, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass.-wtk. A. Groot, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman W. Harting, matroos N. Edcius, matroos A. Hoorweg, matroos o.g. G. Krijgsman, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. van Veen, dekjongen W. v. Leeuwen, chef runner J. Nieuwland, runner C. Poot, runner P. Franssens, runner K. Harteveld, runner G. van Duyn, runner A. Tellier, runner P. Davids en runner R. Roosen.

Bemanning "Utrecht" maart 1961: Kapitein A. v.d. Veen, 1e stuurman L. Hageman, 2e stuurman W. van Altena, marconist W. Paape, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. J. Vijfhuize, 3e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Groot, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok D. Zeegers, koksjongen A. Sabelis, bootsman W. Harting, matroos N. Edcius, matroos A. Hoorweg, matroos o.g. G. Krijgsman, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. van Veen, dekjongen W. v. Leeuwen, chef runner J. Nieuwland, runner C. Poot, runner P. Franssens, runner K. Harteveld, runner G. van Duyn, runner A. Tellier, runner P. Davids en runner R. Roosen.

Bemanning "Utrecht" april 1961: Kapitein A. v.d. Veen, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman W. van Altena, marconist W. Paape, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. A. v.d. Zwan, 3e wtk. J. de Boer, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Groot, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok A. Sabelis, koksjongen A. Sabelis, bootsman W. Harting, matroos N. Edcius, matroos A. Hoorweg, matroos o.g. G. Krijgsman, matroos o.g. M. Zeegers, matroos o.g. P. van Veen, dekjongen W. v. Leeuwen, chef runner J. Nieuwland, runner P. Franssens, runner K. Harteveld, runner G. van Duyn, runner A. Tellier, runner P. Davids.

Bemanning "Utrecht" mei 1961: Kapitein A. v.d. Veen, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman W. van Altena, marconist W. Paape, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. A. v.d. Zwan, 3e wtk. J. de Boer, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Groot, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok A. Sabelis, koksjongen A. Sabelis, bootsman W. Harting, matroos N. Edcius, matroos A. Hoorweg, matroos M. Zeegers, matroos o.g. P. van Veen, matroos o.g. W. v. Leeuwen, chef runner J. Nieuwland, runner P. Franssens, runner K. Harteveld, runner G. van Duyn, runner A. Tellier, runner P. Davids, runner R. Roosen en runner G. Krijgsman.

Bemanning "Utrecht" juni 1961: Kapitein A. v.d. Veen, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman W. van Altena, marconist W. Paape, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Groot, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok A. Sabelis, koksjongen A. Sabelis, bootsman W. Harting, matroos N. Edcius, matroos A. Hoorweg, matroos M. Zeegers, matroos o.g. P. van Veen, matroos o.g. W. v. Leeuwen, chef runner J. Nieuwland, runner P. Franssens, runner K. Harteveld, runner G. van Duyn, runner A. Tellier, runner P. Davids, runner R. Roosen, runner G. Krijgsman.

Bemanning "Utrecht" juli 1961: Kapitein A. v.d. Veen, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman W. van Altena, marconist W. Paape, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Groot, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, kok A. Sabelis, koksjongen A. Sabelis, bootsman W. Harting, matroos A. Hoorweg, matroos M. Zeegers, matroos o.g. P. van Veen, matroos o.g. W. v. Leeuwen, chef runner J. Nieuwland, runner P. Franssens, runner K. Harteveld, runner G. van Duyn, runner A. Tellier, runner P. Davids, runner R. Roosen en runner G. Krijgsman.

Bemanning "Utrecht" augustus 1961: Kapitein A. v.d. Veen, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman W. van Altena, marconist W. Paape, 1e wtk. H. de Jong, 2e wtk. A. v.d. Zwan, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. A. Groot, olieman P. Boon, olieman L. van Baarsel, koksjongen A. Sabelis, bootsman W. Harting, matroos A. Hoorweg, matroos M. Zeegers, matroos o.g. P. van Veen, matroos o.g. W. v. Leeuwen, chef runner J. Nieuwland, runner F. Franssens, runner K. Harteveld, runner G. van Duyn, runner A. Tellier, runner P. Davids, runner R. Roosen en runner G. Krijgsman.

Bemanning "Utrecht" juni 1962: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman C. v.d. Brink, marconist H. de Soete, 2e marconist A. Kok, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. J. Kooyman, 3e wtk. B. Visser, ass. wtk. H. Zeegers, olieman L. van Baarsel, olieman J. Wubbe, elektricien C. de Kramer, kok K. Roverts, koksjongen J.J. Groen, bootsman L. Groen, matroos G. Dubbelaar, matroos J. van Deventer, matroos o.g. R. Seggelink, matroos o.g. W. Meeuwsen, matroos o.g. R. Koningstein, dekjongen A. Franssens, runner K. van Loon, runner A. Tuinstra, runner W. Visser en runner W. Grooff.

Bemanning "Utrecht" juli 1962: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman C. v.d. Brink, stuurmansleerling C. Bosman, 1e marconist H. de Soete, 2e marconist A. Kok, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. J. Kooyman, 3e wtk. B. Visser, electricien C. de Kramer, ass. wtk. H. Zeegers, olieman J. Wubbe, olieman M. Roozen, bootsman W. Visser, matroos J. Huhl, matroos G. Dubbelaar, matroos o.g. R. Seggelink, matroos o.g. B. Pols, kok K. Roverts, koksjongen P. Kool, dekjongen A. Franssens, runners W. Grooff, K. van Koon, A. Tuinstra. H. van Loon, J. van Deventer, A. Bockstael, A. Koppes en H.H. Darphorn.

Bemanning "Utrecht" augustus 1962: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman C. v.d.Brink, stuurmansleerling C. Bosman, 1e marconist H. de Soete, 2e marconist A. Kok, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. J. Kooyman, 3e wtk. B. Visser, electricien C. de Kramer, ass. wtk. H. Zeegers, olieman J. Wubbe, olieman M. Roozen, bootsman W. Visser, matroos J. Hühl, matroos G. Dubbelaar, matroos o.g. R. Seggelink, matroos o.g. B. Pols, kok K. Roverts, koksjongen P. Kool, dekjongen A. Franssens, runners W. Grooff, K. van Loon, A. Tuinstra, H. van Loon, J. van Deventer, A. Bockstael, A. Koppes en H.H. Darphorn.

Bemanning "Utrecht" september 1962: Kapitein T. van Oosten, eerste stuurman A. Christiaans, tweede stuurman C. v.d. Brink, stuurmansleerling C. Bosman, eerste marconist H. de Soete, tweede marconist A. Kok, eerste wtk. A. Westerhoudt, tweede wtk. J. Kooyman, derde wtk. B. Visser, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. H. Zeegers, olieman J. Wubbe, olieman M. Roozen, bootsman W. Visser, matroos J. Huhl, matroos G. Dubbelaar, matroos o.g. R. Seggelink, matroos o.g. B. Pols, kok K. Roverts, dekjongen A. Franssens, runners W. Grooff, K. van Loon, A. Tuinnstra, H. van Loon, J. van Deventer, A. Bockstael, A. Koppes en H.H. Darphorn.

Bemanning "Utrecht" oktober 1962: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman C. v.d. Brink, stuurmansleerling C. Bosman, 1e marconist H. de Soete, 2e marconist A. Kok, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. J. Kooyman, 3e wtk. B. Visser, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. H. Zeegers, olieman J. Wubbe, olieman M. Roozen, bootsman W. Visser, matroos J. Hühl, matroos G. Dubbelaar, matroos o.g. R. Seggelink, matroos o.g. B. Pols, kok K. Roverts, dekjongen A. Franssens, runners W. Grooff, K. van Loon, A. Tuinstra, H. van Loon, J. van Deventer, A. Bockstael, A. Koppes en H.H. Darphorn.

Bemanning "Utrecht" november 1962: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman A. Christiaans, 2e stuurman C. v.d. Brink, stuurmans-leerling C. Bosman, 1e marconist H. de Soete, 2e marconist A. Kok, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. J. Kooyman, 3e wtk. B. Visser, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. H. Zeegers, olieman J. Wubbe, olieman M. Roozen, bootsman W. Visser, matroos J. Hühl, matroos G. Dubbelaar, matroos o.g. R. Seggelink, matroos o.g. B. Pols, kok K. Roverts, dekjongen A. Franssens, runners W. Grooff, K. van Loon, A. Tuinstra, H. van Loon, J. van Deventer, A. Bockstael, A. Koppes en H.H. Darphorn.

Bemanning "Utrecht" december 1962: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman D. Capaan, stuurmansleerling J. Vroegh, chef marconist H. de Soete, marconist M.J. van Dijk, marconist W. Kraaipoel, 1e wtk. D. Los, 2e wtk. A. P. van Duijvenbode, 3e wtk. P. F. J. Vogelaar, 3e wtk. M.J. van Ouwerkerk, olieman J. A. G. Wubbe, olieman-runner D. v.d. Hoeven, olieman-runner J. den Boer, elektricien C. de Kramer, bootsman W. Visser, matroos K. van Loon, matroos J. Stürm, matroos I. Laadstra, matroos H. Darphorn, matroos o/g J. Brouwer, matroos o/g L. J. Schuiten, kok K. Roverts, jongen L. Post, jongen G.C. Hendriks.

Bemanning "Utrecht" januari 1963: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman D. Capaan, stuurmansleerling J. Vroegh, chef marconist H. de Soete, marconist M.J. van Dijk, marconist W. Kraaipoel, 1e wtk. D. Los, 2e wtk. A. P. van Duijvenbode, 3e wtk. P. F. J. Vogelaar, 3e wtk. M.J. van Ouwerkerk, olieman J. A. G. Wubbe, olieman-runner D. v.d. Hoeven, olieman-runner J. den Boer, elektricien C. de Kramer, bootsman W. Visser, matroos K. van Loon, matroos J. Stürm, matroos I. Laadstra, matroos H. Darphorn, matroos o.g. J. Brouwer, matroos o.g. L. J. Schuiten, kok K. Roverts, jongen L. Post, jongen G.C. Hendriks.

Bemanning "Utrecht" februari 1963: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman W.H. Meijer, 2e stuurman M. Verschoor, stuurmansleerling J. Vroegh, chef marconist H. de Soete, marconist M.J. van Dijk, marconist W. Kraaipoel, 1e wtk. D. Los, 2e wtk. A. P. van Duijvenbode, 3e wtk. P. F. J. Vogelaar, 3e wtk. M. S. van Ouwerkerk, olieman J. A. G. Wubbe, olieman-runner D. v.d. Hoeven, olieman-runner J. den Boer, elektricien C. de Kramer, bootsman W. Visser, matroos K. van Loon, matroos J. Stürm, matroos I. Laadstra, matroos H. Darphorn, matroos o/g J. Brouwer, matroos o.g. L. J. Schuiten, kok K. Roverts, jongen L. Post, jongen G.C. Hendriks.

Bemanning "Utrecht" maart 1963: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman W.H. Meyer, 2e stuurman M. Verschoor, chef-marconist H. de Soete, marconist W. Kraaipoel, marconist M. van Dijk, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. S. Merkus, 3e wtk. P. Vogelaar, 3e wtk.-duiker M. van Ouwerkerk, elektricien C. de Kramer, olieman J.W. van Ranst, olieman L. Larooy, bootsman W. Visser, matroos-runner H. Darphorn, matroos-runner G. Weel, matroos-runner G. van Wolferen, matroos o.g. F.A.G. de Vries, matroos o.g. G. Philippo, kok K. Roverts, jongen W. van Doesburg, jongen C. v.d. Hak.

Bemanning "Utrecht" april 1963: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman W.H. Meyer, 2e stuurman M. Verschoor, chef-marconist H. de Soete, marconist W. Kraaipoel, marconist M. van Dijk, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. S. Merkus, 3e wtk. P. Vogelaar, 3e wtk.-duiker M. van Ouwerkerk, elektricien C. de Kramer, olieman J.W. van Ranst, olieman L. Larooy, bootsman W. Visser, matroos-runner H. Darphorn, matroos-runner G. Weel, matroos-runner G. van Wolferen, matroos o.g. F.A.G. de Vries, matroos o.g. G. Philippo, kok K. Roverts, jongen W. van Doesburg, jongen C. v.d. Hak.

Bemanning "Utrecht" mei 1963: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman K. Vuil, 2e stuurman M. Verschoor, marconist J.W. R. Kimmel, marconist W. Kraaipoel, marconist M. van Dijk, 1e wtk. G. Gomes, 2e wtk. S. Merkus, 3e wtk. P. Vogelaar, 3e wtk. Duiker M. van Ouwerkerk, elektricien C. de Kramer, olieman J.W. van Ranst, olieman L. Larooy, bootsman H. Wessel, matroos-runner P. Davids, matroos-runner G. Weel, matroos-runner G. van Wolferen, matroos o.g. F.A.G. de Vries, matroos o.g. G. Philippo, kok K. Plas, jongen W. van Doesburg en jongen C. v.d. Hak.

Bemanning "Utrecht" juni 1963: Kapitein K. Vuil, d.d. 1e stuurman J. v.d. Laarschot, 2e stuurman M. Verschoor, marconist J.W. R. Kimmel, marconist W. Kraaipoel, marconist M. van Dijk, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. S. Merkus, 3e wtk. P. Vogelaar, ass. wtk. P. de Wild, elektricien C. de Kramer, olieman J.W. van Ranst, olieman L. Larooy, bootsman H. Wessel, matroos-runner P. Davids, matroos-runner G. Weel, d.d. matroos-runner J. Bijkerk, matroos o.g. F.A.G. de Vries, matroos o.g. G. Philippo, kok K. Plas, jongen G. Massier en jongen C. v.d. Hak.

Bemanning "Utrecht" juli 1963: Kapitein K. Vuil, d.d. 1e stuurman J. v.d. Laarschot, 2e stuurman M. Verschoor, marconist M.J. A. van Dijk, marconist W. Kraaipoel, marconist J.W. R. Kimmel, 1e wtk. A. Westerhoudt, 2e wtk. S. Merkus, 3e wtk. P. Vogelaar, ass. wtk. P. de Wild, elektricien C. de Kramer, olieman L. Larooy, olieman J.W. van Ranst, bootsman H. Wessel, matroos-runner P. Davids, matroos-runner G. Weel, d.d. matroos-runner J. Bijkerk, matroos o.g. F. de Vries, matroos o.g. G. Philippo, kok K. Plas, jongen G. Massier, jongen C. v.d. Hak.

Bemanning "Utrecht" oktober 1963: kapitein T. van Oosten, 1e stuurman J. v.d. Laarschot, 2e stuurman W. de Nie, marconisten H. de Soete en H. Klein Kranenburg, bootsman J. Spierenburg, matroos-runner P. Davids, W. Munster en W. v.d. Voort, matrozen o.g. P. Schellingerhout en H. Perdok, 1e wtk. D. Los, 2e wtk. Z. Oldenburger, 3e wtk. C Ockers, elektricien C. de Kramer, ass. wtk. S. Andringa, olieman J. v.d. Meij, olieman W. Rijnsburger, kok J. L. P. Koning, Jongen W. Bijker en jongen G. Jansen.

Bemanning "Utrecht" november 1963: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman J. v.d. Laarschot, 2e stuurman W. de Nie, marconisten H. de Soete en H. Klein Kranenburg, bootsman J. Spierenburg, matroos-runner P. Davids, matroos-runner W. Munster, matrozen o.g. P. Schellingerhout en H. Perdok, 1e wtk. D. Los, 2e wtk. Z. Oldenburger, 3e wtk. C. Ockers, electricien C. de Kramer, ass. wtk. S. Andringa, olieman J. v.d. Meij, olieman W. Rijnsburger, kok J. L. R. Koning, Jongen W. Bijker, jongen G. Jansen, runner C. van Wolferen en runner E. Dijkhuizen.

Bemanning "Utrecht" december 1963: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman J. v.d. Laarschot, 2e stuurman W. de Nie, marconisten H. de Soete en H. Klein Kranenburg, bootsman J. Spierenburg, matroos-runner P. Davids, matroos-runner W. Munster, matrozen o.g. P. Schellingerhout en H. Perdok, 1e wtk. D. Los, 2e wtk. Z. Oldenburger, 3e wtk. C. Ockers, electricien C. de Kramer, ass. wtk. S. Andringa, olieman J. v.d. Meij, olieman W. Rijnsburger, kok J. L. R. Koning, Jongen W. Bijker, jongen G. Jansen, runner C. van Wolferen en runner E. Dijkhuizen, F. Plug, A. Koppes en T. Dijkstra.

Bemanning "Utrecht" januari 1964: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman J. v.d. Laarschot, 2e stuurman W. de Nie, marconisten H. de Soete en H. Klein Kranenburg, bootsman J. Spierenburg, matroos-runner P. Davids, matroos-runner W. Munster, matrozen o.g. P. Schellingerhout en H. Perdok, 1e wtk. D. Los, 2e wtk. Z. Oldenburger, 3e wtk. C. Ockers, electricien C. de Kramer, ass. wtk. S. Andringa, olieman J. v.d. Meij, olieman W. Rijnsburger, kok J. L. R. Koning, Jongen W. Bijker, jongen G. Jansen, runner C. van Wolferen en runner E. Dijkhuizen, F. Plug, A. Koppes en T. Dijkstra.

Bemanning "Utrecht" februari 1964: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman J. v.d. Laarschot, 2e stuurman W. de Nie, marconisten H. de Soete en H. Klein Kranenburg, bootsman J. Spierenburg, matroos-runner P. Davids, matroos-runner W. Munster, matrozen o.g. P. Schellingerhout en H. Perdok, 1e wtk. D. Los, 2e wtk. Z. Oldenburger, 3e wtk. C. Ockers, electricien C. de Kramer, ass. wtk. S. Andringa, olieman J. v.d. Meij, olieman W. Rijnsburger, kok J. L. R. Koning, Jongen W. Bijker, jongen G. Jansen, runner C. van Wolferen en runner E. Dijkhuizen, F. Plug, A. Koppes en T. Dijkstra.

Bemanning "Utrecht" maart 1964: Kapitein T. van Oosten, 1e stuurman J. v.d. Laarschot, 2e stuurman W. de Nie, marconisten H. de Soete en H. Klein Kranenburg, bootsman J. Spierenburg, matroos-runner P. Davids, matroos-runner W. Munster, matrozen o.g. P. Schellingerhout en H. Perdok, 1e wtk. D. Los, 2e wtk. Z. Oldenburger, 3e wtk. C. Ockers, electricien C. de Kramer, ass. wtk. S. Andringa, olieman J. v.d. Meij, olieman W. Rijnsburger, kok J. L. R. Koning, Jongen W. Bijker, jongen G. Jansen, runner C. van Wolferen en runner E. Dijkhuizen, F. Plug, A. Koppes en T. Dijkstra.